Ozorai Helyi Választási Iroda vezetőjének 4/2014 (VII.3.) számú határozata

Helyi Választási Iroda

7086 Ozora, Szabadság tér 10

105-66/2/2014.

Ozorai Helyi Választási iroda vezetőjének

4/2014.(VII.3) számú határozata

Ozorai Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 77. (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Fürged településen a nemzetiségi szavazókör számát, sorszámát, területi beosztását és címét a következőben állapítom meg:

  1. A nemzetiségi szavazókör száma: 1
  2. A nemzetiségi szavazókör sorszáma: 2. számú szavazókör
  3. A nemzetiségi szavazókör területe: Fürged község közigazgatási területe
  4. A nemzetiségi szavazókör címe: 7087 Fürged, Kossuth u. 17 (Óvoda)

Elrendelem a határozat Fürged Község Önkormányzata hivatalos honlapján (www.furged.hu) valamint a fürgedi Községházán (7087 Fürged, Kossuth u. 18) elhelyezett hirdetőtáblán tizenöt napra történő közzétételét. A közzététel kezdő időpontja: 2014.július 4

Ezen határozat ellen a Ve. 234. S alapján a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés Ozora község Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (7086 Ozora, Szabadság tér

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezés illetékmentes.

A fellebbezést a Tolna Megyei Területi Választási Iroda vezetője (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13) bírálja el a benyújtást követő három napon belül. A területi választási iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indoklás

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 242. (2) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor kell kitűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint – a huszonöt főt eléri.

A választási eljárásról szól 2013.évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazás napja előtti hetvenötödik napon a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára tűzi ki.

Fürged községben az utolsó, 2011.évi népszámlálás adatai szerint a roma nemzetiségekhez tartozó személyek száma 149 fő.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a szavazókörök kialakításáról a Ve. 312.S.-a rendelkezik. A Ve. 323 .S.( 2) bekezdése szerint a nemzetiségi szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy a fogyatékossággal élő választópolgárok számára akadálymentes legyen. A Ve. 312.S. (3) bekezdése szerint egy nemzetiség választópolgárait egy szavazókörbe kell sorolni.

A Ve. 77  bekezdése értelmében a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiség címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg, a Ve. 80.S-a szerint a határozatot a helyben szokásos módon 15 napra közzé kell tenni.

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234.S. (I) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el három napon belül. A jogvesztő határidő számítására, lejáratára a Ve. 10.}. (1)-(3) bekezdése vonatkozik.

Ozora, 2014. július 3.

Scroll to Top