Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014 (VII.28.) önkormányzati rendelete a kommunális adóról

Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 1.§.(1) bekezdésében, 2.§.- ában, 6.§-7.§.- ában kapott felhatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális adójáról a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet Fürged község közigazgatási területére terjed ki.

Az adó alanya és adókötelezettség

2.§.

(1) Az adó alanya az, aki
a./ a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni     hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos.),
b./ aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.
(2)   Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak..

Az adó tárgya

3.§.

Az adó tárgya:
a.)Az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész ( továbbiakban együtt: építmény ),
b.)Az önkormányzat illetékességi területén a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.

Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése.

4.§.

(1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetve a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.
(2)   Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.
(3)   Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.
(4)   A lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg.
(5)   A Lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

Az adó mértéke

5.§.

Az adó mértéke  adótárgyanként illetve lakásbérleti jogonként évi 5 000 Ft.

Az adó felhasználása,  tájékoztatás

6.§.

(1) A kommunális adó  a településfejlesztési célok megvalósításához használható fel.
(2) A beszedett adó összegéről és az adó felhasználásáról az önkormányzat a költségvetési beszámoló részeként a település lakosságát minden évben tájékoztatja.

Záró rendelkezések

7.§.

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a kommunális adóról szóló 3/2005. (III.8) számú rendelet.
Barkóczi József                                                                                 Németh Györgyné
polgármester                                                                                     jegyző
A rendelet kihirdetése 2014.július 28-án megtörtént.
Németh Györgyné
jegyző

Scroll to Top