Adatvédelmi irányelvek

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

A weboldalunk címe: https://www.furged.hu/

Az üzemeltető és adatfeldolgozó neve: Fürged Község Önkormányzata

Az üzemeltető és adatfeldolgozó székhelye: 7087 Fürged, Kossuth L. u. 18..

Az üzemeltető és adatfeldolgozó postacíme: 7087 Fürged, Kossuth L. u. 18.

Az üzemeltető és adatfeldolgozó telefonszáma: 74/598-015

Az üzemeltető és adatfeldolgozó törzskönyvi azonosítója: 414391

Az üzemeltető és adatfeldolgozó adószáma: 15414399-2-17

A honlap tárhelyszolgáltatójának adatai:

Név: Websupport Magyarország Kft.

Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.

Adószám: 25138205-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-381419

EU közösségi adószám: HU25138205

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. – 11742173-20141965

IBAN: HU68117421732014196500000000

SWIFT: OTPVHUHB

 

Mi az a cookie?

A cookie-k olyan kis adatfájlok, amelyeket a webhely kérésére a böngésző eltárol a felhasználó számítógépén vagy mobileszközén.
A cookie engedélyezi a webhely számára, hogy időről időre „megjegyezze” az Ön műveleteit vagy beállításait.

A legtöbb internetböngésző támogatja a cookie-kat, a felhasználók viszont beállíthatják, hogy a böngésző visszautasítson bizonyos típusú cookie-kat vagy adott cookie-kat. A felhasználók továbbá bármikor törölhetik a cookie-kat.

Miért használjuk?

A cookie-kat arra használjuk, hogy többet tudjunk meg arról, hogy Ön hogyan használja a tartalmainkat, és hogy segítséget nyújtsanak a honlapunk felkeresésekor szerzett felhasználói élmény javításában.

A cookie-k továbbá lehetővé teszik, hogy specifikus tartalmat jelenítsünk meg Önnek honlapunkon, mint például videókat.

Személyes adatok védelme az Interneten

Fürged Község Önkormányzatának munkatársai, a honlap szerkesztői és a tárhelyszolgáltató megértjük, hogy a személyes adatok védelme fontos Fürged Község Internetes oldala (https://www.furged.hu/) és a hozzá tartozó weboldalak felhasználói (látogatói) számára.

Az alábbi információ célja, hogy az oldalt felkeresők megértsék, milyen információkat gyűjtünk össze internetes oldalunkról, és ezeket hogyan kezeljük.

Általános információkérés

Ha egy felhasználó általános információkéréssel fordul email-es elérhetőségeinken, meg kell adnia személyes adatait (pl. elérhetőségét). Az e-mailben szereplő adatok alapján ügyintézőink a személyes adatok segítségével válaszolnak a kérdésekre, és ezt használják fel a további levelezésben is. Az információt válaszkezelési információként használjuk. Az összegyűjtött személyes adatokat csak az adott ügyben, az ügyintézési határidő végezetéig tároljuk, a felhasználói adatokat illetéktelen személyeknek valamint harmadik félnek nem adjuk ki, nem osztjuk meg, semmilyen egyéb célra nem használjuk fel.

Kapcsolatfelvétel a furged.hu-val a személyes adatok védelmére vonatkozó irányelvvel kapcsolatban

Fürged Község Önkormányzata számára fontos, mit gondolnak a felhasználók szolgáltatásainkról és irányelveinkről. Amennyiben az oldalra látogatóknak bármilyen kérdése, észrevétele vagy panasza merülne fel a személyes adatok védelmére vonatkozó irányelvvel kapcsolatban, vagy tudatni kívánja velünk észrevételeit Internetes és az Interneten kívüli tevékenységünkről, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségeinken.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

Az érintett jogai

Az érintett hozzáférési joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, úgy az alábbi személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kaphat:

 1. a) az adatkezelés célja;
 2. b) az érintett személyes kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Önkormányzat a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem az érintetettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

A személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

Az Adatkezelő pedig köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja adatkezeléshez való hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását. A visszavonás joga azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 Jogorvoslathoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR előírásait. A panasz bármely európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen az érintett szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban előterjeszthető.

A magyar adatvédelmi elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap elérhetősége: www.naih.hu

Az érintett jogosult bírósághoz fordulni Fürged Község Önkormányzatával, mint adatkezelővel szemben, amennyiben megítélése szerint az adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban meghatározott előírások megsértésével kezeli. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék, azaz a Szekszárdi Törvényszék, vagy az érintett lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt lehet megindítani. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Scroll to Top