Fürged Községben megválasztható önkormányzati képviselők számának meghatározása és közzététele

Helyi Választási Iroda Vezetője
7086 Ozora, Szabadság tér 1.105-9/2014
Tárgy: Fürged községben megválasztható helyi önkormányzati képviselők számának meghatározása és közzé tétele

 

Határozat

Megállapítom, hogy Fürged községben — a 2014. január 1-i lakosságszám alapján —a települési önkormányzat képviselő-testületébe megválasztható képviselők száma: 4 fő

Ezen döntésemet a meghozatal napjával egyidejűleg helyben közzéteszem a község internetes honlapján (www.furged.hu) , valamint a Községházán levő hirdetőtáblán.

A határozat ellen annak közzétételétől (2014.február 13) számított 3 napon belül a Helyi Választási Bizottsághoz (7087 Fürged, Kossuth 11.18) lehet kifogással élni.

A kifogást írásban — személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva — lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét ( székhelyét), postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.

Indoklás

A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény (továbbiakban : Ve.) bekezdése kimondja: „ A helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.”

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L.törvény 4.S.c./pontja kimondja, hogy: „ A 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben — egy választókerületet alkot, melyben a képviselők száma: . . . 1000 lakosig 4 fő.”

Fürged község 2014.január 1-i lakosságszáma a Közigazgatási és Elektronikai

Közszolgáltatások Központi Hivatalának adatszolgáltatása alapján: 737 fő

Fentiek alapján Fürged községben a megválasztható önkormányzati képviselők számát a rendelkező résznek megfelelően 4 főben határoztam meg.

Határozatomat a Ve. bekezdésében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L.törvény 4. S.-ában foglaltak alapján hoztam meg. A jogorvoslati lehetőséget a Ve.  valamint a  bekezdése alapján biztosítottam.

Ozora, 2014. február 12.

Scroll to Top