Fürged község önkormányzata képviselő-testületének 9/2020. (X.5.) Önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás feltételeiről

Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:
  1. §.
(1)   Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló családokat, egyedül élő személyeket természetben nyújtott szociális támogatásként szociális célú tűzifa támogatásban részesíti.
(2)  A támogatás mértéke: maximum 1 m3 tűzifa.
(3)   Szociális célú tűzifa támogatásra jogosult
a) családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényben meghatározott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő,
b) lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásban részesülő,
c) aktív korúak ellátásában részesülő,
d) idős korúak járadékában részesülő személy, feltéve, hogy lakásában a tűzifával való fűtés lehetséges,
e) az önkormányzat által 2020-ban foglalkoztatott közfoglalkoztatott,
(4) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, aki az előző évben kapott szociális célú tűzifát nem saját célra hasznosította, másnak eladta vagy odaajándékozta.
(5) Tűzifa támogatásra egy háztartás csak egy jogcímen jogosult.
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére, jövedelemre tekintett nélkül, egyszeri 1 m3 tűzifa támogatást biztosít a településen élő, 70 év feletti nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesülő személyek részére, feltéve, hogy lakásukban a szilárd tüzelőanyaggal való fűtés lehetséges. A támogatást a polgármester hivatalból, határozattal állapítja meg.
2. §.
(1) A szociális célú tűzifa jogosult részére történő kiszállításáról az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik. A tűzifa biztosításáért az önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér.
 (2) A szociális célú tűzifa kiszállításakor annak átvételét a jogosult aláírásával átvételi elismervényen köteles igazolni.
3. §.
A szociális célú tűzifa támogatást az 1. §. (3) bekezdésben a) – b) és e) pontjában, valamint a (6) bekezdésben meghatározott jogosultak részére a polgármester hivatalból, az 1. §. (3) bekezdés c) – d) pontjában meghatározott jogosultak részére kérelemre lefolytatott eljárás során, határozatban állapítja meg.
4. §.
E rendelet alkalmazásában:
Egy háztartásban élő hozzátartozók: a jogosulttal életvitelszerűen (közös lakásban), gazdasági közösségben (jövedelmeiket közös célra felhasználva) együtt élő házastárs, élettárs, szülő, gyermek, a házastárs gyermeke, ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is.
5. §.
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és 2021. április 1-én hatályát veszti.
Barkóczi József                                                                        Pusztai Beáta
polgármester                                                                              jegyző
A rendelet kihirdetése 2020.október 5. napján megtörtént.
Pusztai Beáta
jegyző
Scroll to Top