Fürged község önkormányzat polgármesterének 11/2020. (XII.10.) Önkormányzati rendelete a szociálisgondoskodás helyi szabályairól szóló 11/2016.(ix.26.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Fürged Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1.§.

A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 11/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: szoc.rendelet) 10.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rendkívüli települési támogatás évente több alkalommal is megállapítható.”
2.§.
A szoc.rendelet. 16.§. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében – jövedelemtől függetlenül – természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás formájában – évi egyszeri 7.000.- Ft-ot meg nem haladó értékű, karácsonyi élelmiszercsomag adható a településen élő, 70 év feletti nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesülő személyek részére.”

3.§.

A szoc.rendelet 11.§-a hatályát veszti.
                                                                   4.§.
A szociális rendelet 13.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 „(1) A rendkívüli települési támogatás megállapításáról a polgármester dönt.”
                                                                      5.§.
  1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Barkóczi József s.k.                                                             Pusztai Beáta s.k.
polgármester                                                                             jegyző
A rendelet kihirdetése 2020. 12. hó 10.napján megtörtént.
                                                                                                Pusztai Beáta
jegyző
Scroll to Top