Fürged község önkormányzat polgármesterének 1/2021. (II.15.) Önkormányzati rendelete Fürged község önkormányzatának 2021. Évi költségvetéséről

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú Kormányrendeletre tekintettel s Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak alapján  – Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva – a következőket rendelem el:
1. Általános rendelkezés
1.§. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. §.
a.) költségvetési bevételek előirányzatát101 697 828 Ft-ban
b.) költségvetési kiadások előirányzatát121 123 484 Ft-ban
c.) költségvetési egyenlegét: hiányát19 425 656Ft-ban
ebből működési költségvetés egyenlegét: többlet7 512 887 Ft-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét: hiányát 26 938 543 Ft-ban
d.) finanszírozási célú műveletek bevételei29 560 666Ft-ban
e.) finanszírozási célú műveletek kiadásait 10 135 010 Ft-ban
f.) költségvetésének bevételi főösszegét131 258 494 Ft-ban
g.) költségvetésének kiadási főösszegét131 258 494 Ft-ban
állapítja meg.
3.§. A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi költségvetésének összevont mérlegét( önkormányzati szintű bevételi és kiadási előirányzatait ) az 1.1.sz. melléklet; az önkormányzat kötelező feladatainak mérlegét az 1.2.sz. melléklet, az önkormányzat önként vállalt feladatainak mérlegét az 1.3.sz. melléklet,az önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 sz. melléklet, az önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2.számú melléklet szerint jóváhagyja.
4.§. A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 3.sz.. melléklet; az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége megállapításához a 4.sz. melléklet; az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 5.sz. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként a 6.sz. melléklet, a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 7.sz.melléklet, szerint hagyja jóvá.
5.§. A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait projektenként a 8.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
6.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, mint önálló jogi személy, bevételeit, kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9.1.sz. melléklet szerint, az önkormányzat ( mint önálló jogi személy ) kötelező feladatai bevételét, kiadásait a 9.1.1.számú melléklet, az önkormányzat ( mint önálló jogi személy ) önként vállalt feladatai bevételét, kiadásait 9.1.2 számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7.§. A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérlegéről készült tájékoztató adatokat a az 1.sz. tájékoztató tábla, többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban és összesítve a 2 sz. tájékoztató tábla; az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 3.sz; a 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemtervet a4.sz., a 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként az 5.sz., a 2021. évben céljelleggel jutatott támogatásokról szóló kimutatást a 6.sz. tájékoztató tábla szerintfogadja el.
8.§. A képviselő-testület a 2021. évre céltartalékot nem tervez.
3. A költségvetési hiány finanszírozásának módja, a költségvetési többlet felhasználása
9.§. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. Likvid hitel a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel.
(2) A polgármester jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető bankhoz likvid hitel kérelmet nyújtson be. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetés bevételeit jelöli meg.
(3) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés – kivéve a (1) bekezdés szerinti likvid hitelt – egyaránt a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(4) A Képviselő-testület a hitelről való döntés során Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvényben meghatározottak szerint köteles eljárni.
10.§. (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület  államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5 000 E Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai.
11.§. A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Ozorai Közös Önkormányzati Hivatal
12.§.(1) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a költségvetési rendelet módosításával dönt.
(2) A rendelet módosítását – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal kell elvégezni.
13.§. (1) Az önkormányzatnál a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) A házipénztárból a következő készpénzes kifizetésekre igényelhető készpénz felvétel:
a.) személyi juttatásokra: megbízási díj, hóközi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés,    önkormányzati díjak,
b.) elszámolásra kiadott összegekre: kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, üzemanyag vásárlásra, postaköltségre,
c.) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre,
d.) kiküldetési kiadásokra,
e.) kis összegű szolgáltatási kiadásokra,
f.) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra.
5. Vegyes rendelkezések
14.§.(1) A Képviselő-testület a napközi konyha által biztosított étkeztetésre az alábbi intézményi  térítési díjakat határozza meg:
a.) óvodai ellátottra                                                              460 Ft/fő/nap
b.) alkalmazottakra                                                                700  Ft/fő/nap
c./ vendégebéd                                                                      700 Ft/fő/nap
d.)szociális étkeztetés                                                           700 Ft/fő/nap
e.) szünidei étkeztetés                                                           440 Ft/fő nap
(2) Az (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott ellátottak által fizetendő térítési díj azonos a nyersanyagnormával.
(3)  A  Képviselő-testület az óvodai ellátottaknak az intézményi étkeztetés keretében tízórait, ebédet  és uzsonnát biztosít.  Az (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott térítési díjból a tízórai nyersanyagnormája 80 Ft/fő/nap, az uzsonna nyersanyagnormája 80 Ft/fő/nap, az ebéd nyersanyagnormája óvodai ellátott esetében 300 Ft/fő/nap.
(4) Az (1) bekezdés b-c.) pontjában meghatározott térítési díjból 460 Ft/fő/ nap a nyersanyagnorma összege.
(5) A Képviselő-testület a szociális étkeztetés keretében az ebédet 700 Ft/fő/nap összegért biztosítja Hegyhát Evangélikus Szeretetszolgálat ( Gyönk, Táncsics u. 472.)  részére.
(6)  Az (1) (2) és (5) bekezdésben megállapított térítési díjak 27 %-os ÁFÁ-t tartalmaznak.

15.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában levő lakások bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg:

  1. összkomfortos lakás esetén                                      200 Ft/m2
  2. komfortos lakás esetén                                             140 Ft/m2

(2) Az Képviselő-testület az alábbi eseti bérleti díjakat állapítja meg a tulajdonába álló Fürged, 320 hrsz-ú Kultúrház helyiségeinek bérbeadása esetén:

  1. kisterem        3.000 Ft/egyszeri alkalom
  2. nagyterem     5.000 Ft/egyszeri alkalom április 15.  és október 14. közötti időszakban
  3. nagyterem   10.000 Ft/egyszeri alkalom október 15. és április 14. közötti időszakban
16.§. (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021. évre  Magyarország  2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 61.§. (1) bekezdésben meghatározottak alapján – 38 650 Ft-ban állapítja meg.
(2) Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 61.§. (4) bekezdése alapján a köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás összegét bruttó 400 000 Ft/fő/év összegben határozza meg. A cafetéria juttatás részletes szabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.
6. Záró rendelkezések
17.§. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
    Barkóczi József s.k.                                                                       Pusztai Beáta s.k.
polgármester                                                                                       jegyző
A rendelet kihirdetése 2021. február 15. napján megtörtént.
Pusztai Beáta s.k.
jegyző
Fürged Község Önkormányzata 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) rendelet
indokolása
Általános indokolás
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú Kormányrendeletre tekintettel a Képviselő-testület feladat – és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény (továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Korm.rendelet ( továbbiakban: Ávr) értelmében a költségvetési rendelet képviselő-testület elé terjesztése a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépéséhez igazodik.
Az Áht. 24.§. (3) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. 2021.évben a benyújtási határidő 2021. február 15.
Részletes indokolás
1.§.
A rendelet személyi hatályát rögzíti.
2.§.
Tartalmazza az önkormányzat összesített 2021.évi költségvetési főadatokat.
3.§.-7.§.
Meghatározza a költségvetés részletes adatait tartalmazó mellékleteket
8.§.
A költségvetésben céltartalékot nem terveztünk.
9.§.-10.§.
A költségvetési hiány finanszírozására, illetve a költségvetési többlet felhasználására vonatkozó szabályok.
11.§.-12.§.
A költségvetés végrehajtásának szabályai: a rendelet módosítása, készpénzes kifizetésekre vonatkozó rendelkezések.
14.§.-16.§.
Vegyes rendelkezések: Az intézményi térítési díjak, nyersanyagnormák, lakbérek, illetményalap, cafetéria.

16.§.

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX.törvény 17.§.(1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:
1./ A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§-a szerint: A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
2./Környezeti és egészségügyi következményei:
Környezeti hatása nincs.
3./ Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A jogszabályi változások jelentős többletfeladatot jelentenek a már egyébként is túlterhelt pénzügyi ügyintézők számára.
4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.
Mötv. 111/A.§-a kimondja, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.
A rendelet-tervezet benyújtásának elmaradása mulasztásos törvénysértést is eredményez.
5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

Fürged, 2021. február 15.

Pusztai Beáta s.k.

                                                                                                        jegyző

Mellékletek

Scroll to Top