Fürged község önkormányzata képviselő-testületének 6/2020.(VII.16.) Önkormányzati rendelete Fürged község önkormányzata 2019.évi költségvetésének végrehajtásáról.

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli

1.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének
  1. bevételi főösszegét                                                                   300 464 582 Ft-ban
  • költségvetési bevételét                                                             258 256 801 Ft-ban
  • előző évi pénzmaradvány igénybevételét                                  38 817 771 Ft-ban
  • finanszírozási bevételét                                                              42 207 781 Ft-ban
b. kiadások főösszegét                                                                   229 078 748 Ft-ban

  • költségvetési kiadásokat                                                            223 825 305 Ft-ban
  • finanszírozási kiadásokat                                                               5 253 443 Ft-ban

állapítja meg.

2.§.

(1)Az önkormányzat 2019.évi költségvetési beszámolójának összevont mérlegét az 1. számú mellékletbenfoglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2)Az önkormányzat a kötelező feladatainak, valamint az önként vállalt feladatainak mérlegét2-3. számú melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú bevételeinek, kiadásainak, valamint felhalmozási célú bevételeinek, kiadásainak mérlegét a 4. és az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3.§.

(1) A Képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését beruházásonként a 6.számú melléklet, a felújítási kiadások teljesítését felújításonként 7.számú melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat Európai Uniós projektekkel kapcsolatos elszámolásait a 8.számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, finanszírozási bevételeit, működési, felhalmozási kiadásait a 9.számú melléklet,
az önkormányzat kötelező, illetve önként vállalt feladatai bevételei, kiadásai teljesítését a  10.1- 10.2.számú melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 14. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 20. számú. melléklet szerint fogadja el.
(6)A Képviselő-testület az önkormányzat elismert tartozásállományát a 21. számú melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 14. számú melléklet tartalmazza.

4.§.

(1)Az önkormányzat 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2019.december 31-i állapot szerinti vagyonát a –16.számú melléklet szerint- a vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 747 819 891 Ft-ban állapítja meg.
(3) A 0-ra leírt befektetett eszközökről szóló vagyonkimutatást 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019.évi pénzmaradványát71 481 649 Ft összegben hagyja jóvá a 19. számú mellékletnek megfelelően.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat eredmény-kimutatását a 22. számú melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

5.§.

A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a feladattal terhelt pénzmaradvány teljesülését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

6.§.

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Barkóczi József                                                                            Pusztai Beáta
polgármester                                                                jegyzőt helyettesítő köztisztviselő
A rendelet kihirdetése 2020. július 16. napján megtörtént.
Pusztai Beáta
jegyzőt helyettesítő köztisztviselő
Scroll to Top