FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete Fürged Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete Fürged Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 31.cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi

 1. a)) költségvetési bevételek előirányzatát 69 452 996 Ft-ban
 2. b)) költségvetési kiadások előirányzatát 92 157 147 Ft-ban
 3. c)) költségvetési egyenlegét: hiányát 22 704 151 Ft-ban
 4. d) ebből működési költségvetés egyenlegét: többlet 18 704 151 Ft-ban
 5. e) felhalmozási költségvetés egyenlegét: hiányát 4 000 000 Ft-ban
 6. f)) finanszírozási célú műveletek bevételei 33 450 400 Ft-ban
 7. g)) finanszírozási célú műveletek kiadásait 10 746 249 Ft-ban
 8. h)) költségvetésének bevételi főösszegét 102 903 396 Ft-ban
 9. i)) költségvetésének kiadási főösszegét 102 903 396 Ft-ban
 10. j) állapítja meg.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi költségvetésének összevont mérlegét ( önkormányzati szintű bevételi és kiadási előirányzatait ) az az 1. melléklet1.1.sz. melléklet; az önkormányzat kötelező feladatainak mérlegét az 1.2.sz. melléklet, az önkormányzat önként vállalt feladatainak mérlegét az 1.3.sz. melléklet, az önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 sz. melléklet, az önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2.számú melléklet szerint jóváhagyja.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 3.sz.. melléklet; az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége megállapításához a 4.sz. melléklet; az önkormányzat 2022 évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 5.sz. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként a 6.sz. melléklet, a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 7.sz.melléklet, szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait projektenként a 8.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat, mint önálló jogi személy, bevételeit, kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9.1.sz. melléklet szerint, az önkormányzat ( mint önálló jogi személy ) kötelező feladatai bevételét, kiadásait a 9.1.1.számú melléklet, az önkormányzat ( mint önálló jogi személy ) önként vállalt feladatai bevételét, kiadásait 9.1.2 számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi mérlegéről készült tájékoztató adatokat a az 1.sz. tájékoztató tábla, többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban és összesítve a 2 sz. tájékoztató tábla; az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 3.sz; a 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemtervet a 4.sz., a 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként az 5.sz., a 2022. évben céljelleggel jutatott támogatásokról szóló kimutatást a 6.sz. tájékoztató tábla szerint fogadja el.

7. § A képviselő-testület a 2022. évre céltartalékot nem tervez. A költségvetési hiány finanszírozásának módja, a költségvetési többlet felhasználása

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. Likvid hitel a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel.

(2) A polgármester jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető bankhoz likvid hitel kérelmet nyújtson be. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetés bevételeit jelöli meg

(3) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés – kivéve a (1) bekezdés szerinti likvid hitelt – egyaránt a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(4) A Képviselő-testület a hitelről való döntés során Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvényben meghatározottak szerint köteles eljárni.

9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5 000 E Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt. A költségvetés végrehajtásának szabályai.

10. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal, valamint az Ozora-Fürged-Magyarkeszi Községek Óvoda Fenntartó Társulásával történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint a Társulás gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Ozorai Közös Önkormányzati Hivatal.

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a költségvetési rendelet módosításával dönt.

(2) A rendelet módosítását – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal kell elvégezni.

12. § (1) Az önkormányzatnál a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) A házipénztárból a következő készpénzes kifizetésekre igényelhető készpénz felvétel:

 1. a) a ) személyi juttatásokra: megbízási díj, hóközi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés, önkormányzati díjak,
 2. b) elszámolásra kiadott összegekre: kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, üzemanyag vásárlásra, postaköltségre,
 3. c) c ) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre,
 4. d) d ) kiküldetési kiadásokra,
 5. e) e ) kis összegű szolgáltatási kiadásokra,
 6. f) f ) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra.
 7. g) Vegyes rendelkezések

13. § (1) A Képviselő-testület a napközi konyha által biztosított étkeztetésre az alábbi intézményi térítési díjakat határozza meg:

 1. a) a ) óvodai ellátottra 460 Ft/fő/nap
 2. b) b ) alkalmazottakra 700 Ft/fő/nap

(6) Az (1) (2) és (5) bekezdésben megállapított térítési díjak 27 %-os ÁFÁ-t tartalmaznak.

14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában levő lakások bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg:

 1. a) összkomfortos lakás esetén 200 Ft/m2
 2. b) komfortos lakás esetén 140 Ft/m2

(2) Az Képviselő-testület az alábbi eseti bérleti díjakat állapítja meg a tulajdonába álló Fürged, 320 hrsz-ú Kultúrház helyiségeinek bérbeadása esetén:

 1. a) kisterem 3.000 Ft/egyszeri alkalom
 2. b) nagyterem 5.000 Ft/egyszeri alkalom április 15. és október 14. közötti időszakban
 3. c) nagyterem 10.000 Ft/egyszeri alkalom október 15. és április 14. közötti időszakban

15. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022. évre Magyarország 2022.évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. 62. § (1) bekezdésben meghatározottak alapján – 36 850 Ft-ban állapítja meg.

(2) Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. 62. § (4) bekezdése alapján a köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás összegét bruttó 400 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

(3) Záró rendelkezések

16. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. Záradék: A rendelet kihirdetése 2022. február 15. napján megtörtént.

17. § Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba.

 1. melléklet
Scroll to Top