Fürged Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Fürged Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Fürged Község Önkormányzata Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed a közművelődési intézményekre, közösségi színterekre annak fenntartójára, működtetőire, alkalmazottaira, az Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján közművelődési alapszolgáltatást nyújtó természetes és jogi személyekre, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.
A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása
2. § (1) Az Önkormányzat a helyi sajátosságok és rendelkezésre álló anyagi eszközei figyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
f) a tehetséggondozás- és – fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
(2) E rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti alapszolgáltatások biztosítása érdekében „A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről” szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendeletben részletezett szakmai feladatok láthatók el.
A közművelődési feladatellátás szervezeti formája, módja
3. § (1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében közművelődési intézményt, közösségi színteret biztosít, mely mindenki számára nyitott, mindenki számára hozzáférhető.
(2) A közművelődési intézmény
a) típusa: Művelődési Ház,
b) címe: 7087 Fürged, Kossuth L. u. 42.
(3) Közösségi színtér
a) típusa: nyitott fix színpad, rendezvénytér
b) címe: 7087 Fürged Kossuth L. u. 37.
(4) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokat elsősorban az általa alapított, költségvetési szervként a Művelődési Ház látja el.
(2) Az önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, amelyek forrása a saját bevétel, a központi költségvetési törvény szerinti állami hozzájárulás, pályázati úton elnyert támogatások.
(3) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások támogatására kiírt pályázathoz szükséges önrész mértékét az éves költségvetési rendeletben határozza meg.
(4) Az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében – pénzügyi lehetősége szerint – elkülönített keretet állapít meg a tárgyévben rendezendő ünnepségek és helyi rendezvények finanszírozására.
Együttműködés
5. § Az önkormányzat a közművelődési feladatinak ellátása során együttműködésre törekszik:
a) a közművelődési intézményben működő könyvtárral,
b) a művészeti, hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, személyekkel,
c) a civil szervezetekkel, alapítványokkal,
d) köznevelési intézményekkel, különösen a településen működő óvodával,
e) a településen működő egyházközösségekkel,
f) a hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, más önkormányzatokkal.
Záró rendelkezések
6. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Fürged, 2022. 01. 24. Záradék: A rendelet kihirdetése 2022. január 28. napján megtörtént.
7. § Ez a rendelet 2022. január 29-én lép hatályba.
Scroll to Top