FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2022.(III.16.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2020.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2022.(III.16.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. tv. 53. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2020.(III.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 4. számú melléklete helyébe e rendelet az 1. melléklet1.számú melléklete lép.
2. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Záradék: A rendelet kihirdetése 2022. március 16. napján megtörtént.
1. melléklet
Scroll to Top