Hirdetmény a Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelet

HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.  (Xl.8.) rendelet 43/A.  § szerinti egyeztetési eljárás ún.  előzetes tájékoztatási szakaszát Fürged Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.
A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Fürged Község Önkormányzatának 7/2017.  N .30) számú Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún.  tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.   (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.furged.hu honlapon.)
Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún.  Partnerek élhetnek: Fürged lakossága és az fürgedi ingatlantulajdonosok; a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek;  a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek;  valamint a település területén működő vallási közösségek.

A véleménynyilvánítás határideje: 2017.  június 28.· tól ·2017.  július 5-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben

kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.

 

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez: Időpontja: 2017.  június 27-én, 17 órától – 18 óráig

Helyszín: Művelődési Ház

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően

2017. Július 5-ig kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet ill.  a furged@foepitesz.com email címre.

 

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Fürged, 2017.  június 16.

Barkóczi József polgármester

Az előzetes tájékoztatással érintett készülő dokumentumok az alábbiak:
 
Települési Arculati Kézikönyv (TAK):
A kézikönyv a természeti és épített környezet által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze.  Feltárja és ismerteti a kerületen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés  formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására a szemléletformálás céljával.

Településképi rendelet készül(TkR):
Az önkormányzat a településkép védelmét önkormányzati rendeletben biztosíthatja.  A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzését vagy kialakítását jelenti.  A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára térhet ki, valamint a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatti településképi szempontból meghatározó területeket jelölhet ki.  Előírásokat fogalmazhat meg a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, illetve a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására és tilalmára vonatkozóan.

Az önkormányzati rendelet az alábbi linken tekinthető meg:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg7ed8dr1eo2dt1ee2em3cj0by5bz6bz9cf6by3bz0d

Scroll to Top