6/2005./III. 8./ Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2005./III. 8./ számú
RENDELETE
az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás
szabályairól
A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi
LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
– figyelemmel az Ötv. 79-80. §-aiban, továbbá az államháztartásról szóló, módosított
1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Ahtv.) 108-109. §-aiban foglaltakra –
Fürged Község Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól az
alábbi rendeletet alkotja.
I.
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya kiterjed:
a) a községi önkormányzatra, annak szerveire, továbbá az önkormányzat által alapított
és tulajdonosi irányítása alatt működő költségvetési szervekre (a továbbiakban:
intézmények);
b) mindazokra a dolgokra, melyek a községi önkormányzat tulajdonában vannak, így az
ingatlan és ingó dolgokra, vagyoni értékű jogokra, a gazdasági és közhasznú
társaságokban az önkormányzatot megillető részesedésekre, valamint az
értékpapírokra (a továbbiakban: önkormányzati vagyon).
Az önkormányzati vagyon
2. §
(1) Az önkormányzati vagyon rendeltetése szerint törzsvagyonból és forgalomképes
vállalkozói vagyonból áll.
(2) A törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes
vagyontárgyak körét a törvény rendelkezéseinek figyelembevételével e rendelet
állapítja meg.
(3) A törvényben foglaltakon túlmenően forgalomképtelenek a szeméttelep, köztéri
műalkotások, veszélyes hulladékok tárolására kijelölt helyek.
(4) A törvényben foglaltakon túlmenően korlátozottan forgalomképesek az
önkormányzat tulajdonában lévő művészeti alkotások és közüzemi szolgáltatást
végző vállalatok, gazdasági társaságok használatába adott önkormányzati vagyon,
amely magában foglalja az ingó és ingatlan vagyontárgyakat is.
(5) A törzsvagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes vagyon olyan gazdasági
társaságba apportálható, ahol:
a) az önkormányzat által alapított egyszemélyes társaság az önkormányzat, illetve
több önkormányzat többségi tulajdonában, vagy többségi irányítása alatt áll, és
b) az érintett vagyontárgy jellege szerinti közszolgáltatási feladatot lát, valamint
c) az önkormányzat felelôssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának
mértékét.
(6) A közművagyonnak gazdasági társaságba való beviteléről rendelkező alapító
okiratot, társasági szerződést, alapszabályt az önkormányzat képviselő-testülete
határozattal hagyja jóvá.
E rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító okirat, társasági szerződés,
alapszabály módosítására is.
(7) Forgalomképes vállalkozói vagyon mindaz a vagyon, amely nem tartozik a (3)–(4)
bekezdés hatálya alá, illetve amely nem tartozik a törzsvagyon körébe.
Vagyonnyilvántartás és leltár
3. §
(1) Az önkormányzat vagyonáról a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak
megfelelő nyilvántartásokat kell vezetni.
(2) Az önkormányzati vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz
(zárszámadáshoz) összesített adatokkal az önkormányzatnak be kell mutatni,
melyben szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelô kötelezettségeket is.
II.
Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának közös szabályai
A tulajdonosi jogok gyakorlása
4. §.
(1) A tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja, a tulajdon kezelésével
szerveit és az önkormányzati vagyonkezelőket e rendelet szerint bízhatja meg.
(2) Önkormányzati vagyont más jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet, vagy magánszemély akkor kezelhet, ha a tulajdonosi jogok
gyakorlója az erre irányuló szerződésben a tulajdonosi jogok egészének, vagy egy
részének gyakorlásával megbízza.
(3) Önkormányzati vagyonkezelő szervek: az önkormányzat intézményei, gazdasági és
közhasznú társaságai, az önkormányzat hivatala.
(4) A vagyonkezelő szerv a kezelésében, használatában lévő önkormányzati vagyonnal
– az önkormányzat kötelező feladatainak sérelme nélkül – a törvények, és e rendelet
keretei között gazdálkodik.
(5) Az önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására,
üzemeltetésére, továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülő vagyontárgyak
létesítésére gazdasági társaságot alapíthat, illetve vagyonát gazdasági társaságban
hasznosíthatja.
(6) Amennyiben az önkormányzat olyan gazdasági társaságot alapít, vagy abba tagként,
részvényesként belép, amelynek tevékenysége az önkormányzat ellátási felelősségi
körébe tartozik, az önkormányzat, illetve több önkormányzat esetén az
önkormányzatok együttes tulajdonosi, vagy szavazati aránya 51%-nál kevesebb nem
lehet.
(7) Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi
jogosítványokat a képviselő-testület nevében a polgármester gyakorolja. Attól
eltérni csak a képviselő-testület nyilatkozatával lehet.
(8) Az önkormányzat kültagként saját nevének betéti társaság, cég nevében történő
feltüntetéséhez nem járul hozzá.
(9) Az önkormányzati törzsvagyon állagának megôrzésérôl, üzemeltetéséről a
képviselő-testület, a polgármesteri hivatal, a gazdasági ellátó szervezet, az
önkormányzat intézményei, illetőleg e vagyontárgyakat üzemeltető gazdasági
társaságok útján gondoskodik.
(10) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására irányuló jogügyletek
megkötése esetén a jognyilatkozat megtételére jogosult személy köteles a
szerződésben foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni.
Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága
5. §
(1) Az önkormányzati vagyont 100 000 Ft. értékhatár felett értékesíteni, a vagyon
használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános (indokolt esetben
zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.
(2) Az ingatlan nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a
polgármesteri hivatal, ingóság nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló
döntés alapján a vagyonkezelő szerv feladata a versenytárgyalás lebonyolítása.
(3) A szerződés megkötésére a polgármester jogosult.
(4) Az önkormányzat gazdasági és vagyonbizottsága ellenőrzi a nyilvános értékesítést,
hasznosítást.
Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása
6. §
(1) A vagyon értékének megállapítására általában a nyilvántartási érték az irányadó.
(2) Értékesítéskor a vagyon értékét az alábbiak szerint kell megállapítani:
a) értékpapír esetén a névérték alapján,
b) egyéb ingó és ingatlan vagyon esetén 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés
alapján.
(3) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a rendelet értékhatárra
vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az
irányadó.
(4) Örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell a vagyon
értékének tekinteni, amennyiben az adó- és értékbizonyítvány 6 hónapnál nem
régebbi.
Eljárás a tulajdonos képviseletében
7. §
Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető
nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a
polgármester gyakorolja.
Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik.
Az önkormányzati vagyon ingyenes, vagy kedvezményes átruházása,
követelés elengedése
8. §
(1) Az önkormányzati vagyont ingyenesen, vagy kedvezményesen átruházni – a
törvényben meghatározott eseteken kívül – a következő célra lehet:
a) meghatározott céllal, más önkormányzatnak,
b) kötelezettségvállalással, közérdekű célra,
c) közalapítvány javára, alapítvány rendeléssel,
d) közösségi célra, alapítványi hozzájárulással.
(2) Az önkormányzat és szerve csak az alábbi esetekben mondhat le részben vagy
egészben követeléséről:
a) csődegyezségi megállapodásban,
b) bírói egyezség keretében,
c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján
az várhatóan nem térül meg,
d) a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg,
e) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással)
érvényesíthető,
f) kötelezettje nem lelhető fel, s ez dokumentumokkal hitelt érdemlően bizonyított.
A felajánlott vagyon elfogadása
9. §
(1) Ha a vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett
vagyonkezelő elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek
teljesítésére.
(2) Az önkormányzat részére egymillió forint értékhatár felett ellenérték nélkül
felajánlott vagyon elfogadásához szükség van a képviselő-testület jóváhagyására.
Rendelkezés az önkormányzati vagyonnal
10. §
A képviselő-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi, vagyonhasznosításra vonatkozó
döntések, értékhatártól függetlenül:
a) az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon
részeibe való besorolása,
b) ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történő kijelölése,
c) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre
történő kijelölése, valamint pénzbeli és apport befektetése társaságokba,
d) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása,
e) kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása,
f) kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása,
g) gazdasági és közhasznú társaság alapítása,
h) társadalmi szervezet, alapítvány létrehozásának engedélyezése, társadalmi
szervezethez, alapítványhoz való csatlakozás, hozzájárulás, azok támogatása.
11. §
(1) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb döntések értékhatártól függően az
önkormányzat és szervei, valamint a vagyonkezelők hatáskörébe tartoznak.
(2) A képviselő-testület hatáskörébe tartozik
a) 100 000 Ft feletti vagyontárgy vásárlása,
b) 100 000 Ft értékhatár felett a vagyontárgy értékesítése, a vagyon használatának,
illetve a hasznosítás jogának átengedése, cseréje, biztosítékul adása és egyéb
módon való megterhelése,
c) behajthatatlan követelések törlése, 30 000 Ft. értékhatár felett.
(3) A képviselő-testület gazdasági és vagyonbizottságának hatáskörébe tartozik
a) az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésének, hasznosításának ellenőrzése,
b) a biztosítási szerződések megkötésének véleményezése,
c) a képviselő-testület által értékesítésre kijelölt, 100 000 Ft. értékhatár alatti
ingatlan elidegenítése, használatának, illetve hasznosítási jogának átengedése,
biztosítékul adása, egyéb módon történő megterhelése,
d) 10 000 Ft-tól 100 000 Ft. értékhatárig ingó vagyontárgy adásvételének
engedélyezése, gépkocsik adásvétele, valamint az éves költségvetésben
jóváhagyott beszerzések engedélyezése,
e) 100 000 Ft. értékhatár alatt, ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásának
jóváhagyása,
f) behajthatatlan követelések törlése 30 000 Ft. alatt.
(4) A vagyonkezelő szervezet vezetőjének hatáskörébe tartozik a gazdasági és
vagyonbizottság jóváhagyásával
a) a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon – két évet meg nem haladó –
határozott időtartamú bérbeadás útján történő hasznosítása,
b) a használatában, kezelésében lévő, 10 000 Ft. értéket meg nem haladó ingó
vagyontárgyak, vagyonértékű jog stb. értékesítése,
c) 30 000 Ft. – a számviteli szabályok szerint számított – egyedi értéket meghaladó
elavult ingóságok értékesítése.
(5) A polgármester jogosult:
a) a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek
megkötésére,
b) megkötni a nem intézményi használatban lévő bérleti szerződéseket,
c) megkötni – a gazdasági és vagyonbizottság véleményének figyelembevételével –
a biztosítási szerződéseket.
III.
Záró rendelkezések
12. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésének időpontjában a Fürged
Község Önkormányzati Képviselő-testületének Az önkormányzat vagyonáról, és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2003./IX. 5./ számú rendelete hatályát veszti.

Barkóczi József Németh Györgyné
polgármester körjegyző

Záradék:
A rendelet 2005. évi március hónap 8. napján kihirdetésre került.
Dr. Pálinkás József
körjegyző

Scroll to Top