5/2001./IV. 18./ Fürged község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és „Fürged Község díszpolgára” cím adományozásról

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2001. (IV. 18.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Fürged község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és „Fürged Község díszpolgára”
cím adományozásról

Fürged Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 1. § (6) a) pontjában és 16. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében a település jelképeiről és azok használatáról, valamint a díszpolgári cím
adományozásáról az alábbi rendeletet alkotja.

I. FEJEZET

1. §
Az önkormányzat jelképei
Az önkormányzat jelképei mint a település múltjára utaló, díszítő szimbólumok: a címer
és a zászló.

II. FEJEZET

2. §
A település címerének leírása

Álló, háromszög pajzs vörös mezejében kék pajzsfő. A kék mezőben tizenhárom arany
csillag sorban /4:5:4/. A vörös mezőben középütt lebegő helyzetű, ívesen szélesedő
szárú és aljában szegvégű arany apostoli kettős kereszt, melyet két oldalról egy-egy
haránt irányban állított ezüst írótoll kísér. A pajzs alatt lebegő, hármas tagolású íves
arany szalagon feketével nagybetűs FÜRGED felirat. A településnév előtt és után egy-
egy díszpont.
A címer használatának köre és szabályai
3. §
(1) A község címere a település történelmi múltjára és mai jellegzetességére utaló
jelkép, a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesítheti.
(2) Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a) az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző:
pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb
35 mm átmérőjű, a megfelelő körirattal ellátva;
b) az önkormányzat zászlaján és lobogóján, annak változatain;

c) az önkormányzat szervein, a polgármester, alpolgármester, körjegyző
számára készült levélpapírok fejlécein illetve borítékján;
d) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapok, kitüntető
emlékérméken;
e) a községháza épületének bejáratánál, dísztermében (tanácskozó termében) és
más protokolláris célt szolgáló helyiségében;
f) az önkormányzat intézményi bejáratánál és vezetőinek irodáiban,
g) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével
foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon;
h) a községbe vezető utak mellett kihelyezett, és az utcákat jelző táblákon,
i) az önkormányzat hivatalának helyiségében.
(3) A 3. § (2) bekezdés a)-i) pontjaiban meghatározottakon kívül más jogi személy
számára az általa készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken az
önkormányzat címerének használatát – kérelmére – a polgármester javaslata alapján
a képviselő-testület engedélyezi az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó
szabályok szerint.
(4) Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználása esetén a címer használatáért gyértési és
forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester javaslata alapján a
képviselő-testület állapítja meg.
(5) A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában, vagy elért
árbevétel arányában.
4. §.
(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező megnevezését, címét
b) a címerhasználat célját,

c) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),
d) a címer előállításának anyagát,
e) a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,
f) a címerrel készítendő dísztárgy mintapéldányát (rajzát, fénymásolatát, stb.).
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes megnevezését és címét,

b) az előállítás anyagát,
c) az engedélyezett felhasználás célját,

d) az előállításra engedélyezett mennyiséget,
e) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
f) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét
(3) A kiadott engedélyekről az önkormányzat hivatala nyilvántartást vezet.
(4) Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha a jelen rendelet 6. §-ában
foglaltak betartása nem biztosított, vagy a címer tervezett használata település
hírnevét sértené.
(5) A kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja, ha a címer használata az
engedélyben foglaltaktól eltérően, vagy a település hírnevét- illetőleg a címer
szimbolikus jellegét sértő módon történik

5. §
(1) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse
a hiteles ábrázolást.
(2) Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való
ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.)
színében, de a heraldika általános szabályainak megtartásával történhet.

III. FEJEZET

6. §
A település zászlajának és lobogójának leírása

(1) A település zászlója: a lobogó 90 fokkal történő elforgatásával jön létre. A feliratos
szalag nélküli színes címer szimmetriatengelye a zászló hosszának rúdtól mért 1/3-
ősosztásvonalával esik egybe. A zászló kétoldalas.

(2) A település lobogója: álló téglalap alakú, 2:1 méretarányú textillap, aljában arany,
felette kék vízszintes pólyával. Egy pólyaszélesség a lobogó hosszának 1/10-ed
része. A színes címer a feliratos szalaggal a lobogó hosszanti szimmetriatengelyén,
annak felülről mért 1/3-os osztásvonalán helyezkedik el. A lobogó kétoldalas.

(3) A zászlón és a lobogón megjelenő színek árnyalati tónusa mindig a címerpajzson
megjelenő színnel azonos, ill. azt leginkább megközelíti.

(4) Az önkormányzat lobogóját a községházán méltó helyen kell elhelyezni.

7. §
A zászló és a lobogó használata
(1) A zászló és a lobogó méretarányos változatai használhatók:
a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,
b) a település életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények
alkalmából, más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt,
c) a képviselő-testület ülésének helyszínén,
d) nemzeti, illetőleg helyi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval (lobogóval)
együtt, félárbócra eresztve,
e) minden, a településsel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével rendezett
eseményen.
(2) Az önkormányzat és a Magyar Köztársaság lobogójának, illetőleg az (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott esetben a fekete lobogót a községháza előtt elhelyezett
árbócra kell az alkalomhoz illő és méltó körülmények között felvonni.
(3) A zászló előállításának engedélyezésénél a címerre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.

IV. FEJEZET

8. §
A település pecsétjének leírása

Fürged Község címeres pecsétje kör alakú pecsétlap, szélén peremmel. A pecsétmező
középvonalában Fürged községcímerének kontúrrajza. A címert két oldalról és felülről
nagybetűs körirat övezi: FÜRGED KÖZSÉG PECSÉTJE. A felirat előtt, után és a
szóközökben egy-egydíszpont.

9. §
A pecsét használatának köre és szabályai
(1) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel-, illetve
külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetve

szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső
működésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor
használható..
(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem
alkalmazható.

V. FEJEZET

10. §
Díszpolgári cím és annak adományozása

A Fürged község önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben
részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve
állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, díszpolgári címet alapít.

A díszpolgári cím
11. §
(1) „Fürged község díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész
életművével mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi
viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó
hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként
köztiszteletben áll.
(2) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél, emlékplakett és
tárgyjutalom jár.
(3) A tárgyjutalom összegét a képviselő-testület az adományozással egyidőben állapítja
meg.
12. §
(1) Fürged község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet,
valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek a rendelet szerint a díszpolgárokat
megilletik.
(2) Fürged község díszpolgára:
a) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és lehetőségek
szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,
b) díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési és művészeti
intézményét, valamint ilyen jellegű rendezvényeit,
c) elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat saját
halottjának tekinti és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.

Az elismerés adományozásának rendje
13. §
(1) A díszpolgári cím az évenként március 15-én megtartandó falunap alkalmával
megrendezett ünnepségen kerül átadásra.
(2) Az elismerés odaítélése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A díszpolgári cím adományozásáról szóló oklevelet a polgármester adja át. Az
adományozást határozat formájában a jegyzőkönyvbe kell foglalni és részletesen
meg kell indokolni.
A díszoklevél tartalma
14. §
(1) A díszoklevél tartalmazza:

– az adományozó megjelölését,

– a díszpolgári címet adományozó határozat számát és keltét,

– az adományozott nevét, lakcímét és foglalkozását,

– az adományozás keltét,

– a polgármester és körjegyző aláírását,
– Fürged Község címeres pecsétjét.

(2) A díszpolgári cím adományozását rövid életrajz és az érdemek rövid leírásával,
díszes kivitelű albumban kell megörökíteni és nyilvántartani.
Az elismerés visszavonása
15. §
(1) A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra
érdemtelenné válik.
(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától
jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.

16. §
(1) Az elismerésben részesített személyekről az önkormányzat hivatala nyilvántartást
vezet, és gondoskodik a 12. § (1), (2) bekezdésében foglalt rendelkezések

érvényesüléséről..
(2) Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét az önkormányzat éves
költségvetéséből kell biztosítani.

VI. FEJEZET

Záró rendelkezések
17. §
Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérően vagy közösséget
sértő módon használja fel, szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható. A szabálysértési eljárás – az önkormányzat jelképeinek
engedélytől használata esetén – nem zárja ki a használatra vonatkozó engedély
visszavonását.
18. §
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2001. év május hó 1.
napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Barkóczi József Dr. Pálinkás József
polgármester körjegyző

Záradék:

A rendelet 2005. évi március hónap 8. napján kihirdetésre került.

Dr. Pálinkás József
körjegyző

Scroll to Top