Pályázat jegyző munkakör betöltésére

Tolna Megyei Kormányhivatal
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. S (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Ozorai Közös Önkormányzati hivatal
Ozorai Közös Önkormányzati Hivatal jegyző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejú közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7086 Ozora, Szabadság tér 1.
Tolna megye, 7087 Fürged, Kossuth utca 18.
Ellátandó feladatok:
Vezeti a közös önkormányzati hivatalt, gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és munkavállalói felet, dönt a hatáskörébe utalt államigazgatási, önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben, ellátja a képviselő-testület és bizottságaik valamint a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatokat.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ozorai Közös Onkormányzati Hivatal vezetése a Magyarországi          helyi önkormányzatairól szóló 201 1. évi CLXXXIX. törvény és az egyéb hatályos jogszabályokban szereplő jegyzői feladatok ellátása
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Ozorai Közös Önkormányzati Hivatal
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 201 1. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezési az irányadóak. rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, államigazgatás, jogász,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Főiskola, államigazgatás,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012 (111.20) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén vele szemben munkaköri összeférhetetlenség nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható  pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez  a pályázó nyilatkozata arról, hogy az egyes vagyonnyilkatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Fejér Adrienn nyújt, a 06-20321-4139 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ozorai Közös Önkormányzati hivatal címére történő megküldésével (7086 Ozora, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

OZ/599-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

 • Elektronikus úton dr. Fejér Adrienn részére a jegyzo@ozora.hu E-mail címen keresztül

Személyesen: dr. Fejér Adrienn, Tolna megye, 7086 Ozora, Szabadság tér 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • ozora.hu – 2018. március 26.
 • furged.hu – 2018. március 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további        információt         a     www.ozora.hu; www.furged.hu honlapon szerezhet.

Scroll to Top