Intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör betöltése kiírás

Fürged Község Önkormányzata

                          
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Fürged Konyha
 

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                      
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év 2021. március 1.-2026.február 28-ig szól-ig szól.
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7087 Fürged, Kossuth Lajos utca 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A főzőkonyha HACCP normák szerinti működtetése, élelmezésvezetői feladatok ellátása. A konyha gazdaságosságának vizsgálata. A szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás. A költségvetési szerv vezetőjének jogkörébe, feladat- és hatáskörébe tartozó munkajogi, gazdálkodási feladatok ellátása. A konyhai dolgozók irányítása, ellenőrzése. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, és beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Hasonló munkakörben – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű élelmezési szoftver ismerete,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Foglalkozás egészségügyi alkalmasság, Élelmezésvezetői végzettség, vagy nyilatkozat a végzettség egy éven belüli megszerzésének vállalásáról

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Élelmezésvezető,
 • Hasonló munkakörben szerzett jártasság – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • • Szakmai önéletrajz • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, az abban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul • Nyilatkozat, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat elbírálását. • Nyilatkozat vagyonnyilatkozat -tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barkóczi József nyújt, a 06/74 598-015 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Fürged Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7087 Fürged, Kossuth Lajos utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/83-2/2021 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).
 • Elektronikus úton Barkóczi József részére a furged@tolna.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Fürged – 2021. január 14.
 • Fürged Község honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.furged.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 23.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Scroll to Top